Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai veiklą progimnazijoje koordinuoja Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė
Tikslas:
Kryptingai plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje. Bendradarbiauti su Panevėžio m. gimnazijomis, profesinio ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais.
Uždaviniai:
●Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams kokybiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, mokinių tėvams.
●Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie padėtų plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje.
●Kaupti ir skleisti informaciją profesio orientavimo klausimais.
●Organizuoti karjeros renginius.
●Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
●Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdymo karjerai klausimais.
●Vykdyti ugdymo karjerai veiklų stebėseną progimnazijoje. 


Grupės nariai:
Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės koordinatorė;
Jolita Grižienė, socialinė pedagogė metodininkė; 
Aura Svetikienė, psichologė;
Virginija Gugaitė, psichologė;
Virginija Žičkaitė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė metodininkė;
Laimutė Šikšnienė, bibliotekos vedėja.

Ugdymo karjerai informacinis centras veikia mokyklos bibliotekoje 48 kabinete
Darbo laikas
Trečiadienis 14.30-15.30


Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė www.mukis.lt
Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema www.aikos.lt


Ugdome šias karjeros kompetencijas:

 


Karjeros planavimo žingsniai
Kam to reikia? Arba karjeros planavimo žingsniai:
Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu
Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu
Ketvirtas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu

 

 

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.