Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS 

2021 - 2022 MOKSLO METAMS

(1-4 klasės)

Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius

1-os   a,b,c,d

klasės

2-os

a, b, c, d klasės

3-ios

a, b, c, d klasės

4-os

a, b, c, d klasės

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

Anglų kalba (užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

5

4

5

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

Savaitinių pamokų

skaičius mokiniui

23

25

24

25

 


 

 

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS

2021-2022 MOKSLO METAMS

(5-8 klasės)

Dalykas, modulis

Savaitinių pamokų skaičius

5-os

a, b, c, d klasės

6-os

a, b, c, d klasės

7-os

a, b, c klasės

8-os

a,b, c, d klasės

Dorinis ugdymas

 (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

Anglų kalba (1-oji užsienio)

3

3

3

3

Rusų/vokiečių k. (2-oji užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

4

       4

4

Informacinės technologijos

1

1

0,5*

0,5*

Gamta ir žmogus

2

2

-

-

Biologija

-

-

2

1

Chemija

-

-

-

2

Fizika

-

-

1

2

Istorija

2

2

2

2

Geografija

-

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

Žmogaus sauga

1

-

-

1

Linksmasis programavimas

1*

     

Verslumo ugdymo pagrindai

 

1*

   

Verslumo ugdymas (modulis)

   

0,5*

0,5*

Savaitinis pamokų skaičius mokiniui

    27

    30

     30

32

Pastabos:

  1. * 5-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką linksmajam programavimui  (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  2. * 6-ose  klasėse  skiriama po 1 pamoką verslumo pagrindams    (kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
  3. * 7-ose  klasėse antrajame pusmetyje skiriamas modulis „Verslumo ugdymas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų ((kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui).
  4. * 8-ose  klasėse pirmajame pusmetyje skiriamas modulis „Verslumo ugdymas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų ((kaip Novatoriško verslumo ugdymo elementui).
  5. * 7-ose klasėse informacinės technologijos mokomos pirmajame pusmetyje, o 8-ose – antrajame pusmetyje.

                                                                                                          

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 http://isengbet.com